Algemene Voorwaarden Groepsaccommodaties

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Groepsaccommodatie/conferentieoord: het totaal aan of eengedeelte van gebouwen,
vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de groepsaccommodatie of het
conferentieoord aan de contractant ter beschikking stelt; Contractant: degene die namens
een groep de overeenkomst afsluit; Groep: het geheel aan individuen dat krachtens de
overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie of het conferentieoord te
verblijven; Groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep; Overeengekomen
prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie/het
conferentieoord; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs
inbegrepen is; Kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening
van het recreatieverblijf; Informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over
het gebruik van de groepsaccommodatie/ het conferentieoord, de voorzieningen en de
regels omtrent het verblijf; Annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst
door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf. Overal waar hierna in de
voorwaarden wordt gesproken over groepsaccommodatie, dient ook conferentieoord(en) te
worden gelezen.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente
bewoning, aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de
overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. De ondernemer is verplicht de
schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf
aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig
schriftelijk aan de contractant bekend. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte
van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de
recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren. De contractant heeft de
verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij
draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende
informatie naleven. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van
de groepsleden deze overeenkomst aangaat. De contractant is gehouden de ondernemer,
uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen
periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke
door de ondernemer zijn vastgesteld. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs,
door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg
van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de
contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant
worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn
betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet
of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen,
onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen
prijs. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale
verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de
groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op
volledige betaling van de overeengekomen prijs. De door de ondernemer in redelijkheid
gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de
contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het
wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening
worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de
overeengekomen prijs; bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum,
30% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de
ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen twee tot vier
maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen
twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs; bij annulering op
de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. Bij een annulering meer
dan zes maanden voor de ingangsdatum van de overeenkomst, welke is aangegaan door of
namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding,
na aftrek van administratiekosten, naar evenredigheid gerestitueerd te worden, indien de
groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een
gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid
gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de groepsaccommodatie
door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de
ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de
ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming
kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn
vastgesteld.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer
en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.De
ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de
contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de
bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande
schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate
dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden
gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet; Indien de contractant en/of de
groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de
ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de
groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/ bederven;
Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke
waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het
terrein handelt/handelen; Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming
wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde
brief laten weten. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de
groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het
terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur. Indien de contractant
nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de
groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen. De contractant blijft in
beginsel gehouden het overeengekomen
tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving
De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern
aan alle milieu en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de
groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld. De contractant en de groepsleden zijn
verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen
bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften
strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een
goede staat van onderhoud te houden. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het
terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in
dezelfde staat te houden. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het
terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of
enige nadere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en
overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De
ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren. De ondernemer is niet aansprakelijk
voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een
tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. De ondernemer is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. De
ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep
kan doen op overmacht. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de
ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer
en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de
groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de
ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen. De contractant is
jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of
(na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die
aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.

Artikel 13: Geschillenregeling
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De
groepsleden dient zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de
ondernemer te hebben voorgelegd.